• check

  10 års garanti

 • check

  1-3 dagers leveringstid

 • check

  365 dagers åpent kjøp

 • check

  Vi tilbyr montering

Salgsbetingelser

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som er særskilt avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.
 

Ordrebekreftelse
Når Sparmax AS har mottatt kjøpers bestilling, skal Sparmax AS bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det er kjøper sitt ansvar at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris og lignende. Har ikke kjøperen mottatt ordrebekreftelse kan dette skyldes skrivefeil i eposten eller at ordrebekreftelsen feilaktig kan ha havnet i spam-mappen.
Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, må kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.
 

1. Priser

Alle produktpriser er oppgitt inkl. mva. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring på vårt nettsted som følge av prisendringer fra våre produsenter. Våre tilbud gjelder så langt lageret rekker.

Prisgaranti:
For å sikre at våre kunder kan handle til den beste prisen, tilbyr vi våre kunder 30-dagers prisgaranti!
Dette betyr at hvis prisen på et produkt du har kjøpt hos oss går ned innen 30 dager etter ditt kjøp, refunderer vi deg prisforskjellen. Med denne garantien kan du handle med tillit, og vite at du ikke bare får kvalitetsprodukter, men også den beste prisen selv etter at kjøpet er gjennomført.

2. Transportskade og forsikringer

Transportforsikring inngår. Om det mot formodning oppstår en transportskade på produktet på vei hjem til deg står vi for forsikringen og leverer et nytt produkt/-del snarest mulig.

Husk alltid å kontrollere varene nøye for skader ved mottagelse. Undersøk også grundig for eventuelle skjulte skader – det kan være skjulte skader selv om emballasjen ser hel ut. Skader skal fortrinnsvis registreres på fraktbrev eller lignende, og bekreftes av sjåfør. Send alltid bilder av skade og en enkel forklaring omgående til support@sparmax.no når skade oppdages. Husk at absolutt siste frist for å melde transportskader er 5 dager fra etter mottagelsedato. Dette gjelder også for skjulte skader. Etter disse 5 dagene så vil dessverre reklamasjoner forbundet med transportskade bli avvist. Dette er regler som praktiseres av alle større transportører, og er iht. Lov om Vegfraktavtaler § 40, samt NSAB2000 § 29 (Nordisk Speditørforbunds alminnelige bestemmelser).

3. Leveringstid

Dette varierer fra produkt til produkt, se produktbeskrivelse for hver enkelt modell.
Fraktprisene står i forhold til vekt og volum på pakkene, og står tydelig opplyst i bestillingsskjemaet på hvert enkelt produkt.

Les mer om frakt og leveringstid her.

4. Installasjon/montering

Vi anbefaler at det benyttes godkjent rørlegger og elektriker til montering av det vanntekniske og elektriske tilkoblinger på produkter som kjøpes av oss. I henhold til NEK400 skal elektriske komponenter med effekt over 1950W i våtrom kobles av godkjent elektriker, dette gjelder våre steamdusjer og boblebad. Øvrige varer som krever strømtilkobling leveres med vanlig stikk iht. norsk standard, eksempel på dette er infrarød varmepanel.

Ved bruk av godkjent/autoriserte fagfolk til montering har du en garanti for at produktet blir riktig montert og dine rettigheter blir ivaretatt ved eventuelle garantispørsmål. Produktet bør og skal plasseres slik at det er enkel servicetilgang til vann- og elektriske komponenter. Vi tar ikke service på produktet dersom servicetilgangen er blokkert.

Vi gjør oppmerksom på at alle våre produkter leveres med herdet glass, også kalt sikkerhetsglass. Det er viktig at glassene ligger minst 24t i romtemperatur FØR montering.

Alle våre produkter har alle nødvendige godkjenninger for bruk i Norge.

Se oppdaterte manualer under hver enkelt produkt på vår hjemmeside.

5. Reklamasjon

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil pårope seg mangelen. Reklamasjonen kan skje seneste to år etter kjøperen mottok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet, og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Dersom kjøper kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik SparMax AS har beskrevet at det skal gjøre, må kjøper melde dette til SparMax AS til support@sparmax.no slik at SparMax AS kan iverksette tiltak for avhjelp. Kjøper mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir SparMax AS melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Feil/mangler pga. feilmontering/-tilkobling eller lignende dekkes i sin helhet av kunden.

Alle feil/mangler, dersom fabrikkasjonsfeil og som er innenfor garantitiden, skal meldes inn av kjøper selv til vår epost support@sparmax.no. Husk å oppgi ordrenummer. Ved en evt. tvist vil Sparmax AS følge Forbrukertvistutvalgets avgjørelse.

Selger dekker ingen form for utgifter i forbindelse med montering / demontering av defekte varer.

6. Avhjelp

SparMax AS skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av SparMax AS, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med SparMax AS, betaler ikke SparMax AS disse utgiftene.

7. 365 dagers åpent kjøp

Vi tilbyr 365 dagers åpent kjøp på våre produkter. Ønsker du å returnere vare og utnytte ditt åpent kjøp kan du ta kontakt med oss på telefon 32 12 14 16 eller support@sparmax.no. Med retur må varen være i ny tilstand (ubrukt) og i originalemballasje. Fraktkostnader for retur må du selv dekke.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrerett skjema er vedlagt som klikkbar link nederst i ordrebekreftelsen.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Retur: Kjøper dekker selv returkostnadene og om ikke annet er avtalt skal varen alltid returneres til Sparmax AS, Verkstedveien 48, 3516 Hønefoss. Merk forsendelsen med mottatt saksnummer og ordrenummer. Ved retur må varen være i ny tilstand (ubrukt) og i originalemballasje.

Angrefristen begynner å løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den, uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene.

 

Varens tilstand, når du sender den retur:

Følgende må være klart før avhenting:
- Produktene må være pakket inn i den originale emballasjen og bilder av innpakkingen må sendes til saksbehandler i god tid før avhenting.
- Det skal benyttes vanlig pakketeip (blank eller brun) på emballasjen.
- Det skal ikke skrives noe på emballasjen utover det som var ved avlevering.
- Returen skal være tilgjengelig på hentested, der det er naturlig at en vare/lastebil kan parkere.
- Legg ved et notat som henviser til saksnummer hos Sparmax AS.

Kreditering ved retur:
- Sparmax AS forbeholder seg retten til å sjekke ut returen for skader og mangler som ikke er rapportert til saksbehandler.
- Om man har valgt betalingsløsning via Klarna vil kreditering bli gjort via Klarna, ved annen betalingsmetode trenger vi et kontonummer.
- Kreditering hvis betalt via Klarna: Sparmax AS sender melding til Klarna innen 10 dager etter mottatt retur slik at Klarna kan gjennomføre avtalt kreditering. Ler mer om refusjon hos Klarna her.
- Kreditering hvis kjøper har betalt via bankoverføring: Sparmax AS sender melding til vår økonomiavdeling innen 10 dager etter mottatt retur og tilbakebetalingen gjøres da umiddelbart.
- Skader på emballasje og produkt som ikke er rapportert til saksbehandler kan føre til avkortning i kreditering iht Angrerettloven §§ 25. Ved ev. avvik vil kunde få tilbakemelding slik at kunde kan kommentere avviket.
- Evt. returkostnader vil bli belastet kunde iht Angrerettloven §§ 25, og vil bli trukket ifra ved krediteringen.

9. Tvist

Sparmax AS går under forbrukerkjøpsloven, angrerettloven og gjeldende EES-lovgivning om forbrukerkjøp. Les mer om lover og rettigheter på Forbrukerradets hjemmeside. I forbindelse med en tvist forplikter Sparmax AS seg frivillig å følge alle anbefalinger fra Forbrukerutvalget som du som kunde kan henvende deg til for å få hjelp til tvisteløsning. Under gjeldende EU/EES-regler kan du også velge alternativet for å søke tvisteløsning gjennom EU-kommisjonens ODR-plattform.

10. Gavekort

Gavekort har en gyldighetsperiode på inntil 1 år fra utstedelsesdato.

11. Salg til mindreårige

Sparmax AS inngår ikke avtaler med mindreårige uten foresattes godkjenning. Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 15 år, kredittkjøp kan kun gjennomføres med personer over 18 år.

12. Produktgaranti

Garanti som gis av selger eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger på kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse. Sparmax.no følger norsk lov om garanti. Alle produktene er godkjent for det norske markedet.

Les mer om våre garantier i detalj her.

13. Ekstraordinære forhold

SparMax AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra SparMax AS side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

14. Salgspant/Betalingsvilkår

SparMax AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

15. Endring i vilkårene

SparMax AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

16. Force majeur

Er SparMax AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, naturkatastrofer, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er SparMax AS fritatt for alt ansvar.

17. Personopplysninger og Cookies

Når du handler på Sparmax.no trenger vi navn, adresse og e-post. Dette er nødvendig for å kunne sende din bestilling til riktig leveringsadresse og kontakte deg hvis det skulle være behov. Din epost trenger vi for å kunne sende deg en elektronisk bekreftelse på din bestilling. Denne mottar du automatisk etter at bestillingen er lagt inn. Vi er pålagt å oppbevare informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Denne historikken slettes ikke. Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også IP-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen. Du har rett til innsyn i dine registrerte personalia og retting av disse. Du finner dette på "Min side".

Våre betalingssider/checkout løsning er levert av Klarna (Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden) og benytter informasjonskapsler/cookies for å levere deg den beste mulige, skreddersydde, online opplevelsen når du benytter Klarnas checkout. Hvilke cookies og hvilket formål de har kan du lese mer om her

 

Informasjonskapsler (Cookies):
Cookies er en tekststreng som blir lagret fra din PC når du besøker Sparmax.no. Denne er nødvendig når du skal registrere deg og gjennomføre et kjøp (det er mulig å se på produkter uten å bruke cookies).

Vi samler også inn og oppbevarer loggdata om hvilke kategorier og produkter våre kunder klikker eller søker på, for å kunne lære hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å vise deg relaterte produkter på nettsidene. Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging.

 

Guiding: Akseptere og slette Cookies i din egen nettleser
Personopplysninger til tredjepart:
Sparmax AS selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart. Utenforstående kan bare få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre bestemte tjenester for Sparmax. I slike tilfeller inngås strenge avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten, i tillegg vil Sparmax alltid bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå. Sparmax AS ved administrerende direktør er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor.

Ovennevnte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av SparMax AS. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra SparMax AS så lenge ikke annet er skriftlig avtalt. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Copyright © 2024 Sparmax AS. All rights reserved.